Eco Miasto - Ecocity World Summit 2023
Ecocity World Summit to globalne spotkania, podczas których rządy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa i inne grupy społeczne współpracują, aby wypracować rozwiązania dla istotnych wyzwań środowiskowych. Celem tych spotkań jest wypracowanie konkretnych działań, które pozwolą chronić środowisko, poprawić jakość powietrza, wody, gleby i lasu oraz zapobiegać globalnemu ociepleniu i zmianom klimatycznym. Ecocity World Summit jest pionierską i najdłużej trwającą globalną konferencją na temat ekologii i miast. Odbywa się co roku w innym mieście świata i jest motorem do wdrażania innowacji środowiskowych przez loklane spoeczności. Szczyt Ecocity ma zazadanie rozpowszechnianie wiedzy między miastami.

Ecocity World Summit 2023Londyn będzie gospodarzem pierwszego od czterech lat Światowego Szczytu Ecocity, celem edycji 2023 jest uczynienie jej najbardziej wpływową. Ecocity World Summit 2023 zajmie się tym, w jaki sposób współpraca, uczestnictwo, demokracja, projektowania i transdyscyplinarne podejścia mogą tworzyć lepsze miasta i społeczności. Temat będzie badany w następujących obszarach tematycznych: zdrowy ekosystem, bioróżnorodność, transport, gospodarka, włączanie społeczne, zielone budownictwo, zarządzanie wodą, energia i klimat.

Podczas szczytu będą przedstawiane różne przykłady, jak można wykorzystać technologie i innowacje do tworzenia bardziej zrównoważonych miast. Będą to m.in. prezentacje start-upów, które wdrażają rozwiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju, a także dyskusje panelowe i sesje warsztatowe z udziałem ekspertów i przedstawicieli przedsiębiorstw.

Światowy Szczyt Ekocity to ważne wydarzenie, które wpłynie na rozwój zrównoważonych, inteligentnych miast i społeczności. Będzie to doskonała okazja do połączenia sił w celu wymiany doświadczeń i wzajemnego wspierania się w tworzeniu bardziej zrównoważonej przyszłości.

JAKA JEST PRZYSZŁOŚĆ WSI?
Samir Bantal, architekt i dyrektor, AMO

Przyszłość wsi zależy od wielu czynników, na które wpływ ma rząd, społeczności lokalne i inne organizacje. Ważne jest, aby dostosować politykę i infrastrukturę do potrzeb wsi i zapewnić dostęp do usług, w tym wykształcenia, ochrony zdrowia i transportu. Ponadto ważne jest, aby wspierać lokalnych przedsiębiorców i zapewnić dostęp do technologii, aby promować rozwój gospodarczy i społeczny.
W przyszłości wsie powinny korzystać z wielu programów rządowych, które zapewnią społecznościom lokalnym wsparcie i rozwój. Należy pamiętać, że ważne jest, aby społeczności lokalne miały możliwość wyboru i samodzielnego wpływu na swoją przyszłość.

WARTOŚĆ ZIELONYCH MIAST
Delton Chen, założyciel, Global Carbon Reward

Wartość zielonych miast jest ogromna. Przede wszystkim chronią one środowisko naturalne, redukują emisję gazów cieplarnianych i wpływają na jakość powietrza i wody. Poprzez poprawę jakości powietrza i wody miasta te mogą przyczynić się do poprawy zdrowia publicznego. Ponadto zielone miasta zwiększają efektywność energetyczną, co oznacza mniejsze koszty dla mieszkańców. Dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, takich jak wiatr, energia słoneczna i geotermalna, zielone miasta poprawiają również bezpieczeństwo energetyczne. Co więcej, zielone miasta zwiększają atrakcyjność turystyczną i stanowią silne centra biznesowe, które przyciąga inwestorów i przedsiębiorców. Miasta te są również uważane za centra innowacji, tworząc szansę na kreowanie nowych produktów, usług i przedsiębiorstw. Ogólnie rzecz biorąc, zielone miasta stanowią ważny element zrównoważonego rozwoju, który może pomóc w zapewnieniu lepszego jutra dla nas wszystkich.

ŚMIECI MAJĄ ZNACZENIE
Anna Scavuzzo, wiceburmistrz Mediolanu i kierownik ds. polityki żywnościowej w Mediolanie

Śmieci mają znaczenie, ponieważ stanowią potencjalny zasób odzysku i recyklingu materiałów, których nie można uzyskać z innych źródeł. Śmieci mogą być również wykorzystywane do produkcji energii, w wyniku czego można osiągnąć oszczędności zużycia i wspomóc ochronę środowiska. W Mediolanie staramy się wykorzystać śmieci jako zasób. W ciągu ostatnich lat zainicjowaliśmy wiele programów związanych z recyklingiem, w tym programy segregacji i recyklingu odpadów. Do tego celu używamy specjalnych pojemników do segregacji śmieci na odpady mokre i suche, a także wprowadziliśmy system odzysku tworzyw sztucznych. Ponadto wspieramy różne programy edukacyjne i społeczne, aby zachęcić mieszkańców do selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu. Uruchomiliśmy również wiele wyspecjalizowanych punktów zbiórki śmieci, w których ludzie mogą bezpłatnie oddać swoje odpady. Śmieci mają znaczenie, ponieważ pomagają nam chronić środowisko i wykorzystać cenne zasoby. Dlatego musimy nadal zachęcać mieszkańców do selektywnego gromadzenia odpadów i recyklingu, aby wspierać zrównoważoną gospodarkę.

ŚMIECI MAJĄ ZNACZENIE
Rodrigo García González, współzałożyciel i dyrektor generalny, Notpla

Śmieci mają znaczenie z wielu powodów. Przede wszystkim, w odpowiedzialny sposób zarządzane nimi może pomóc w ograniczeniu ilości odpadów, które trafiają do przestrzeni publicznej i środowiska. Ograniczenie ilości odpadów oznacza mniejsze zanieczyszczenie i zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko. Smieci mogą pomóc w tworzeniu nowych materiałów i produktów. Jeśli odpowiednio segregujemy odpady, możemy je poddać recyklingowi, aby stworzyć nowe rzeczy, które następnie mogą zostać sprzedane lub wykorzystane do produkcji innych produktów. Pomoże to w oszczędzaniu zasobów naturalnych, ponieważ nie będziemy musieli korzystać z surowców, aby stworzyć nowe produkty. Przetwarzanie odpadów może stworzyć wiele miejsc pracy, co z kolei może pomóc w wzmocnieniu lokalnej gospodarki. Proces recyklingu może również pomóc w obniżeniu kosztów produkcji, co może mieć bezpośredni wpływ na opłacalność. Wreszcie, śmieci mają również znaczenie dla społeczeństwa. Segregowanie odpadów może pomóc w tworzeniu lepszych miejsc do życia i pracy dla ludzi. Poprzez wprowadzanie odpowiednich rozwiązań w zakresie zarządzania odpadami można ograniczyć ilość zanieczyszczeń i odpadów, które trafiają do przestrzeni publicznej, co może przyczynić się do poprawy jakości życia, zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Yasmeen Lari jest współzałożycielką i dyrektorem generalnym Heritage Foundation of Pakistan (HFP), która ma na celu ochronę dziedzictwa kulturowego i historycznego Pakistanu. W ciągu ostatnich trzydziestu lat jej pracy, HFP zajmowała się ochroną i odnowieniem zabytków, a także wspieraniem lokalnych społeczności w ochronie swojego dziedzictwa. Lari jest laureatką wielu nagród, w tym nagrody Aga Khan za Aplikacje Społeczne (2001), nagrody UNESCO za Doliny Indusu (2003) i nagrody Prince Claus za sztukę i kulturę (2007). Była również współzałożycielką i prezesem Pakistani Institute of Architects (PIA) oraz członkiem jury wielu konkursów architektonicznych.

Jako pochodząca z Karaczi, Lari bardzo dba o ochronę i odnowienie dziedzictwa kulturowego jej rodzinnego miasta. Jest autorką książki „Karaczi: Miasto Przeszłości, Przyszłości i Przyszłości”, w której opisuje wpływ zmian urbanistycznych na miasto i jego mieszkańców.

Lari jest również członkiem wielu organizacji, w tym International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) i International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works (IIC). Jej prace zostały również wydane w czasopismach i publikacjach, w tym „The Oxford Companion to Architecture”.